Kommuneplantillæg 13/2017

PDF

Baggrund

Det er kommunalbestyrelsens ønske, at kommunens lokalcentre skal kunne udnytte de udvidede muligheder, som man har fået med den nye Planlov fra 2018 (§ 5q, stk. 2). Derfor fremlægges der parallelt med Lokalplanforslag 272 dette kommuneplantillæg, som foreslår at ændre retningslinjerne for det maksimale bruttoetageareal for dagligvarebutikker i lokalcentrene. Ændringen af bruttoetagearealerne i lokalcentre indgår som en strategi og indsats i Plan- og Agenda 21 Strategi 2019 "Byudvikling i balance". 

Indhold

Kommuneplantillægget indebærer, at det maksimale bruttoetageareal til dagligvarebutikker i lokalcentrene ændres fra 1.000 m² med mulighed for yderligere op til 200 m² personalefaciliteter til maks. 1.200 m² bruttoetagemeter inklusiv eventuelle personalefaciliteter. Dette kommuneplantillæg ændrer det maksimale bruttoetagemeterareal for samtlige dagligvarebutikker i lokalcentrene:

Lokalcenter Christian X´s Allé
Lokalcenter Engelsborgvej
Lokalcenter Lundtofteparken
Lokalcenter Brede Torv
Lokalcenter Ørholm
Lokalcenter Eremitageparken

Når kommuneplantillægget er endeligt vedtaget vil de nye detailhandelsbestemmelser indgåi Kommuneplan 2017´s retningslinjer. De øvrige strategier og indsatser inden for detailhandelsområdet indarbejdes ved revisionen af Kommuneplan 2017.

Bilag IV arter

Lyngby-Taarbæk Kommune har ved søgning i naturdatabasen samt funddatabasen ikke registreringer af bilag IV-arter i området. Kommunen har derudover ikke kendskab til, at der findes bilag IV-arter i de pågældende områder. På den baggrund vurderer Lyngby-Taarbæk, at kommuneplantillægget ikke vil påvirke bilag IV-arter. 

Miljøvurdering

Ifølge miljøvurderingsloven (Bekendtgørelse nr. 1225 af 25.10.2018 af lov om miljøvurderinger af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)) skal der foretages en miljøvurdering af planer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er foretaget en screening af kommuneplantillægget, og på den baggrund har kommunalbestyrelsen vurderet, at det ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljørapport i forbindelse med kommuneplantillægget.

Om kommuneplantillæg

Yderligere information om kommuneplantillæg kan ses her