6-2017 for Parallelvej

PDF

Baggrund

21. maj 2015 vedtog kommunalbestyrelsen lokalplan 255 med tilhørende kommuneplantillæg som muliggjorde opførelsen af et parkeringshus med en placering som lokalplanens afgrænsning. Parkeringshuset var tiltænkt brugere fra Nordea Ejendommes udlejningsejendomme i området, der huser forskellige virksomheder. Imidlertid har det efterfølgende vist sig muligt at udvide en parkeringskælder på naboejendommen, og grundejer foretrækker denne løsning frem for et parkeringshus. Der er derfor ikke længere behov for en lokalplan og kommuneplanramme som giver byggeret til et parkeringshus. Af hensyn til naboer mv. fjernes denne byggeret således med vedtagelsen af ny lokalplan 289 og kommuneplantillæg 6/2017.

Hele ideen med de nye planforslag er med andre ord, at tilbageføre tilstanden til den som var gældende før vedtagelsen af lokalplan 255 og dennes tilhørende kommuneplantillæg.

Indhold

Bebyggelsesprocenten ændres med dette forslag fra 140 til 120%, gældende for området under ét.

Kommuneplanrammens område er beliggende inden for et Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD). Området er i forvejen planlagt til kontor og serviceerhverv, og der sker med dette kommuneplantillæg ingen ændring af anvendelsen af området. Lyngby-Taarbæk Kommune vurderer på den baggrund, at der med vedtagelsen af dette kommuneplantillæg ikke vil være en væsentlig fare for forurening af grundvandet.

Om kommuneplantillæg

Yderligere information om kommuneplantillæg kan ses her

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

2.1.94 - Parallelvej

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:

2.1.94 - Parallelvej