1.1.03 - Svorinkareen

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Svorinkareen

 • Plannummer

  1.1.03

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  145% beregnet ud fra området som helhed

 • Maksimale etageareal, der må opføres

  5800 m2 beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  3.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  16

 • Anvendelse

  Del af bymidte

 • Områdets anvendelse

  Stationsnært kerneområde

 • Bebyggelsens omfang

  Den samlede bebyggelse over terræn for området under ét må ikke overstige 5.800 m².

  Randbebyggelsen skal opføres med 2,5 - 3,5 etage - eller et bygningsvolumen, der svarer hertil. Bebyggelsen i den indre del af området må højst være 2,5 etage. Bebyggelsen skal placeres som en sluttet karrébebyggelse. Den sluttede bebyggelse mod Lyngby Hovedgade fastholdes i princippet. Bebyggelsens udformning, materialevalg og farvesætning skal understøtte købstadspræget omkring Lyngby Hovedgade.

  I bebyggelse mod Lyngby Hovedgade reserveres stuen til detailhandel og anden publikumsorienteret service. Eventuelle kælderarealer kan inddrages på lige fod med stuen. På 1. salen, der normalt anvendes til bolig, kan der tillades liberalt erhverv og offentlige formål. Resterende etager skal anvendes til bolig.

 • Opholdsarealer

  Der skal anvises beliggenhed og størst muligt omfang af fælles opholdsarealer.

 • Miljø

  Kommunalbestyrelsen kan fravige kravet om placering af boliger i området, hvis det af miljømæssige årsager skønnes uforeneligt med områdets øvrige anvendelse.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Kontor- og serviceerhverv, Bymidte, Butikker, Publikumsorienterede serviceerhverv, Område til offentlige formål

 • Status

  Vedtaget