1.1.26 - Kanalvejsområdet nord

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Kanalvejsområdet nord

 • Plannummer

  1.1.26

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Maksimale etageareal, der må opføres

  40000 m2 beregnet ud fra området som helhed

 • Max. bygningshøjde (m)

  30

 • Anvendelse

  Del af bymidte.

  Detailhandel, anden publikumsorienteret service, offentlig service, boliger, kontor, liberalt erhverv.

  Anden publikumsorienteret service: håndværkspræget detailhandel (frisør, selvbetjeningsvaskeri og lign.) anden detailhandelslignende funktion (apotek, bank og lign.) hotel, konference- / selskabslokaler, restaurant, udstilling og galleri, fitness, forsamlingssted, underholdning, kasino mv.

  Boliger: etageboliger, kollegier mv.

 • Områdets anvendelse

  Der kan indrettes én udvalgsvarebutik med et etageareal på højst 15.000 m². Øvrige udvalgsvarebutikker må maksimalt være 2.000 m².

  Stationsnært kerneområde.

  Stueetagerne udlægges til publikumsorienterede funktioner.

 • Bebyggelsens omfang

  Der kan bygges maksimalt 40.000 etagemeter.

  Bebyggelse skal disponeres således, at bebyggelse ud mod Toftebæksvej skal bygges i minimum 9 meter, maksimalt 16 meter i forhold til naturligt terræn og bebyggelse ud mod Klampenborgvej skal bygges i minimum 20 meter, maksimalt 30 meter i forhold til naturligt terræn.

 • Miljø

  Al bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse iht. til gældende bygningsreglement.

 • Trafik

  De eksisterende parkeringspladser skal erstattes og placeres under terræn sammen med de nye parkeringspladser. Der må ikke bygges parkeringshus.

  Ved bebyggelse med forskelligartet p-behov, f.eks. kontor-/boliger, detailhandel/boliger og ved sikring af en optimal udnyttelse af parkeringskapaciteten og rimelige betingelser for udefrakommendes brug af parkering på ejendommen, kan der blive mulighed for en nedsættelse af parkeringskravet til f.eks. 1 p-plads pr. 60 m² for kontorerhverv/liberalt erhverv.

  Som minimum skal der etableres 600 p-pladser.

 • Særlige bestemmelser

  Området indeholder del af udpeget grøn bykile. se retningslinjerfor biologiske interesser

  Læs også generelle rammer, retningslinjer og definitioner

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Etageboligbebyggelse, Kontor- og serviceerhverv, Bymidte, Butikker, Publikumsorienterede serviceerhverv, Offentlig administration

 • Status

  Vedtaget