8.7.46 - Peter Lieps Vej

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Peter Lieps Vej

 • Plannummer

  8.7.46

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. antal etager

  1

 • Anvendelse

  Andre formål, udflugtsområde.

 • Områdets anvendelse

  Naturområder og småbiotoper samt landskabelige og kulturhistoriske helheder skal i videst muligt omfang bevares. Det skal generelt være muligt at etablere nye naturområder og småbiotoper.

  Friluftsanlæg kan placeres under hensyntagen til landskabs-, kultur- og naturværdier.

  Friluftsanlæg skal så vidt muligt anvendes til flere forskellige friluftsaktiviteter og være offentligt tilgængelige. Ved indpasning af friluftsanlæg skal støj, belysning, bygninger og anlæg begrænses og udformes med hensyntagen til omgivelserne.

  Der kan etableres støttepunkter for friluftslivet ved oplevelsesmuligheder når det efter en konkret vurdering ikke skader beskyttelsesinteresserne. Støttepunkter skal fortrinsvis placeres, hvor der er god stiadgang. De kan indrettes i eksisterende bygninger eller knyttes til eksistrende frilufts-, kultur- eller overnatningsanlæg i landskab. I støttepunkter kan der etableres begrænsede anlæg, der støtter det almene friluftsliv.

  Der kan etableres støttepunkter for friluftslivet med bl.a. primitive teltpladser, hvor det efter en konkret vurdering ikke skader beskyttelsesinteresserne.

 • Bebyggelsens omfang

  Der må kun opføres nye mindre bygninger, der er nødvendige for områdets anvendelse; dog må der ske nødvendige mindre udvidelser af eksisterende bygninger.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område, Øvrige ferie- og fritidsformål

 • Status

  Vedtaget