8.7.47 - Bellevue

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Bellevue

 • Plannummer

  8.7.47

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  By- og landzone

 • Max. antal etager

  1

 • Anvendelse

  Andre formål, udflugtsområde.

 • Områdets anvendelse

  Naturområder og småbiotoper samt landskabelige og kulturhistoriske helheder skal i videst muligt omfang bevares. Det skal generelt være muligt at etablere nye naturområder og småbiotoper.

  Friluftsanlæg kan placeres under hensyntagen til landskabs-, kultur- og naturværdier.

  Friluftsanlæg skal så vidt muligt anvendes til flere forskellige friluftsaktiviteter og være offentligt tilgængelige. Ved indpasning af friluftsanlæg skal støj, belysning, bygninger og anlæg begrænses og udformes med hensyntagen til omgivelserne.

  Der kan etableres støttepunkter for friluftslivet ved oplevelsesmuligheder når det efter en konkret vurdering ikke skader beskyttelsesinteresserne. Støttepunkter skal fortrinsvis placeres, hvor der er god stiadgang. De kan indrettes i eksisterende bygninger eller knyttes til eksistrende frilufts-, kultur- eller overnatningsanlæg i landskab. I støttepunkter kan der etableres begrænsede anlæg, der støtter det almene friluftsliv.

  Der kan etableres støttepunkter for friluftslivet med bl.a. primitive teltpladser og anløbsbroer for kanoer og kajakker langs kysten, hvor det efter en konkret vurdering ikke skader beskyttelsesinteresserne.

 • Bebyggelsens omfang

  Der må kun opføres nye mindre bygninger, der er nødvendige for områdets anvendelse; dog må der ske nødvendige mindre udvidelser af eksisterende bygninger.

  I de kystnære dele af byområdet (omfattende byzonearealer og arealer, der som en del af byområdet kan overføres til byzone), der ligger ud til kysterne eller indgår i et samspil med kystlandskabet, skal der i den kommunale planlægning ske en vurdering af de fremtidige bebyggelsesforhold, herunder bygningshøjder, med henblik på, at:
  ? ny bebyggelse indpasses i den kystlandskabelige helhed,
  ? der tages hensyn til bevaringsværdige helheder i bystrukturen og til naturinteresser på de omgivende arealer,
  ? der tages hensyn til nødvendige infrastrukturanlæg, herunder havne, og at
  ? offentligheden sikres adgang til kysten.

 • Opholdsarealer

  Badestranden ved Bellevue kan udvides, såfremt det er foreneligt med beskyttelsesinteresser og andre planmæssige interesser. Der kan etableres mindre støttepunkter for friluftslivet med mindre bygninger til betjening af badegæster.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område, Øvrige ferie- og fritidsformål

 • Status

  Vedtaget