8.7.51 - Springforbi

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Springforbi

 • Plannummer

  8.7.51

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  1

 • Anvendelse

  Bevarings- og friluftsområde, udflugtsområde.

 • Områdets anvendelse

  Der kan etableres nye bademuligheder, såfremt det er foreneligt med beskyttelsesinteresser og andre planmæssige interesser. Der kan etableres mindre støttepunkter for friluftslivet med mindre bygninger til betjening af badegæster.

 • Bebyggelsens omfang

  I de kystnære dele af byområdet (omfattende byzonearealer og arealer, der som en del af byområdet kan overføres til byzone), der ligger ud til kysterne eller indgår i et samspil med kystlandskabet, skal der i den kommunale planlægning ske en vurdering af de fremtidige bebyggelsesforhold, herunder bygningshøjder, med henblik på, at: - ny bebyggelse indpasses i den kystlandskabelige helhed, - der tages hensyn til bevaringsværdige helheder i bystrukturen og til naturinteresser på de omgivende arealer, - der tages hensyn til nødvendige infrastrukturanlæg, herunder havne, og at - offentligheden sikres adgang til kysten. De nedenfor nævnte bygninger skal bevares af arkitektoniske og bygningshistoriske grunde, og bygningernes karakter må ikke ændres ved om- eller tilbygning:
  Matr. nr. 1a Tvendehus.
  Matr. nr. 1 m Møllevangen (Statens forsøgsvæsen).
  Matr. nr. 3 an Strandmøllekroen.
  Matr. nr. 3 ap Stråtækt længehus.
  Matr. nr. 3 cm Stråtækt længehus.
  Matr. nr. 3 bs Hegnslund (Hegels Hus) og The-pavillonen.
  Matr. nr. 3 e Rødehus (Winthers villa).
  Matr. nr. 4 Stokkerup og mur med Måneporten.
  Dog kan der tillades mindre bygningsmæssige ændringer af Strandmøllekroen, såfremt den nuværende anvendelse gør det nødvendigt og det kan ske uden forringelse af bygningernes arkitektoniske og miljømæssige værdi.

 • Opholdsarealer

  Den landskabelige og trafikale behandling af området skal ske i overensstemmelse med Springforbiplanen 1995.

  Der kan etableres ny badestrand, såfremt det er foreneligt med beskyttelsesinteresser og andre planmæssige interesser. Der kan etableres mindre støttepunkter for friluftslivet med mindre bygninger til betjening af badegæster.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område

 • Status

  Vedtaget