5.1.42 - Lundtoftegårdsvej

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Lundtoftegårdsvej

 • Plannummer

  5.1.42

 • Generel anvendelse

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Anvendelse

  Rampeanlæg langs motorvej, ridehal, fritidsformål og teknisk anlæg (fx regnvandsbassin).

 • Områdets anvendelse

  Stationsnært kerneområde

 • Bebyggelsens omfang

  Ridehal og fritidsformål skal placeres nord for afkørselsrampen fra Helsingørmotorvejen. Samtidigt skal den åbne karakter mod Lundtoftevej og Lundtoftegårdsvej sikres. Et mindst 10 m bredt beplantningsbælte skal etableres mod Helsingørmotorvejen og afkørselsanlægget. Teknisk anlæg kan fx være regnvandsbassin.

 • Miljø

  Lokalplanlægning skal ske under iagttagelse af den til enhver tid gældende spildevandsplan og dennes bestemmelser om den lokale afledningskoefficient.

  For de dele af rammen, som ligger placeret i nitratfølsomt indvindingsområde, skal eventuelle parkeringspladser, veje og tekniske anlæg etableres med tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Det afstrømmende vand skal gennemgå en forudgående rensning i forbassin, olieudskiller, sandfang eller lignende inden det nedsives til grundvandet.

 • Trafik

  Planlægning af området skal tænkes sammen med mulig kommende letbane, letbanestationer og supercykelsti samt fremtidige trafikale anlæg til forbedring af trafikforholdene i forbindelse med byudviklingen.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Beplantning, Sports- og idrætsanlæg, Område til offentlige formål, Tekniske anlæg, Regnvands- og klimaanlæg, Trafikanlæg

 • Status

  Vedtaget