7.1.60 - Taarbæk nord og vest

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Taarbæk nord og vest

 • Plannummer

  7.1.60

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  2

 • Anvendelse

  Åben-lav og Tæt-lav.

 • Bebyggelsens omfang

  Åben-lav og tæt-lav: Max. 75%. På ejendomme fra 0 - 199 m² må etagearealet ikke overstige det eksisterende etageareal. Åben-lav kan indrettes med 2 lejligheder med vandret lejlighedsskel uanset grundstørrelsen. Områdets helhedspræg skal sikres. Bygningernes placering og udformning, de ubebyggede arealers indretning samt hegning skal ske på en sådan måde, at området får en grøn karakter. I de kystnære dele af byområdet (omfattende byzonearealer og arealer, der som men del af byområdet kan overføres til byzone), der ligger ud til kysterne eller indgår i et samspil med kystlandskabet, skal der i den kommunale planlægning ske en vurdering af de fremtidige bebyggelsesforhold, herunder bygningshøjder, med henblik på, at: - Ny bebyggelse indpasses i den kystlandskabelige helhed, - Der tages hensyn til bevaringsmæssige helheder i bystrukturen og til naturinteresser på de omgivende arealer, - Der tages hensyn til nødvendige infrastrukturanlæg, herunder havne, og at - Offentligheden sikres adgang til kysten.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse

 • Status

  Vedtaget