7.1.80 - Taarbæk øst

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Taarbæk øst

 • Plannummer

  7.1.80

 • Generel anvendelse

  Blandet bolig og erhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  1.5

 • Anvendelse

  Tæt-lav, åben-lav, offentlig service, anden publikumsorienteret service, detailhandel, fritidsformål og park samt liberalt erhverv.

 • Områdets anvendelse

  Butiksstørrelserne til detailhandel må ikke overstige 500 m² til dagligvarer og 100 m² til udvalgsvarer. Der kan inden for rammen etableres butiksareal til dagligvarer på i alt max. 1.000 m². Butikkerne skal placeres i stueetagen og fortrinsvis mod Taarbæk Strandvej. Der må ikke nedlægges detailhandelsareal uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

 • Bebyggelsens omfang

  Åben-lav og tæt-lav: Max. 75 %. På ejendomme fra o - 199 m² må etagearealet ikke overstige det eksisterende etageareal. Der må opføres bebyggelse i max. 1½ etage. Det er dog tilladt at opføre i eksisterende etageantal inden for eksisterende bygnings ydre afgrænsning. Åben-lav kan indrettes med 2 lejligheder med vandret lejlighedsskel uanset grundstørrelsen. Områdets helhedspræg skal sikres. Bygningernes placering og udformning, de ubebyggede arealers indretning samt hegning skal ske på en sådan måde, at området får en grøn karakter. Etageejendomme: Max. 150 %. Max. 5 etager Taarbæk Skole: Max. 105 %. Max. 4 etager.
  I de kystnære dele af byområdet (omfattende byzonearealer og arealer, der som en del af byområdet kan overføres til byzone), der ligger ud til kysterne eller indgår i et samspil med kystlandskabet, skal der i den kommunale planlægning ske en vurdering af de fremtidige bebyggelsesforhold, herunder bygningshøjder, med henblik på at: - Ny bebyggelse indpasses i den kystlandskabelige helhed, - Der tages hensyn til bevaringsmæssige helheder i bystrukturen og til naturinteresser på de omgivende arealer, - Der tages hensyn til nødvendige indfrastrukturanlæg, herunder havne, og at - Offentligheden sikres adgang til kysten.

 • Trafik

  Ved nybyggeri, tilbygning eller ændret anvendelse stilles følgende krav til udlæg af parkeringspladser:
  Bilparkering:
  Åben-lav og tæt-lav: 1 p-plads
  Udvalgsvarebutikker: 1 p-plads / 50 m² etageareal. Dagligvarebutikker: 1 p-plads / 35 m² etageareal.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse, Kontor- og serviceerhverv, Butikker, Publikumsorienterede serviceerhverv, Nærrekreativt område, Område til offentlige formål, Uddannelsesinstitutioner

 • Status

  Vedtaget