4.1.03 - Område ved Virum Station

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Område ved Virum Station

 • Plannummer

  4.1.03

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  140% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Max. antal etager

  4

 • Anvendelse

  Del af bymidte

 • Områdets anvendelse

  Stationsnært kerneområde

 • Bebyggelsens omfang

  Det skal sikres, at bebyggelsen markerer ankomsten til byen og får en arkitektonisk sammenhæng med funkishusene ved Virum Torv. Bebyggelsens endelige udformning,materialevalg og farvesætning fastsættes endeligt i en lokalplan.
  Stueetagen reserveres til detailhandel og anden publikumsorienteret service. Øvrige etager reserveres til boliger.

 • Opholdsarealer

  Der skal indrettes opholdsarealer svarende til min. 10 % af bruttoetagearealet for boliger. Opholdsarealer kan placeres på terræn, tagflader, altaner og lign.

 • Trafik

  Der skal sikres plads til 56 pendler p-pladser.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Bymidte, Butikker, Publikumsorienterede serviceerhverv

 • Status

  Vedtaget