4.1.91 - Kongevejen 205-209

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Kongevejen 205-209

 • Plannummer

  4.1.91

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  115% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  3

 • Anvendelse

  Kontor og servicestation.

 • Områdets anvendelse

  Stationsnært kerneområde.

  Der må kun indrettes lokaler til produktion, lager og udstilling mv., hvis disse formål har sekundær karakter.

  For eksisterende detailhandel i områder udlagt til erhvervsformål gælder, at butiksstørrelserne ikke må overstige 500m² til dagligvarer og 100 m² til udvalgsvarer. Der kan ikke etableres nye butikker, men de eksisterende kan udvides som beskrevet. Der må ikke nedlægges detailhandelsareal uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

 • Opholdsarealer

  Der skal sikres en ordentlig fremtræden ved hegning, beplantning eller lignende mod veje og tilstødende områder.

 • Trafik

  Ved nybyggeri, tilbygning eller ændret anvendelse stilles følgende krav til udlæg af parkeringspladser. Bilparkering: Kontor og liberale erhverv: 1 p-plads/ 50 m² etageareal. Udvalgsvarebutikker: 1 p-plads/ 50 m² etageareal. Dagligvarebutikker: 1 p-plads/ 35 m² etageareal.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Kontor- og serviceerhverv, Butikker

 • Status

  Vedtaget