Andre planer

"Andre planer" betegner nogle af de planmæssige forhold, der vedrører kommuneplanen, og som har betydning for den kommunale udvikling. Der gives her en kort introduktion til hvert underpunkt. Den fulde tekst findes ved at klikke på menuen i venstre side af skærmen.

Sammenhæng med andre planer
En kommuneplan er udarbejdet i henhold til planloven og underlægger sig overordnede statslige og regionale planer. I dette afsnit beskrives den fysiske planlægnings hierarki, og der redegøres for hvilke landsplandirektiver, der har direkte betydning for planlægningen i hovedstadsregionen. Der er ligeledes en beskrivelse af den regionale vækst- og udviklingsstrategi, regionale samarbejder og en introduktion til kommunens strategier.

Hidtidig planlægning
I afsnittet "Hidtidig planlægning" findes et historisk tilbageblik på kommuneplanlægningen. Afsnittet tager udgangspunkt i dispositionsplanen fra 1949 og den første egentlige kommuneplan fra 1980, og beskriver de revisioner, der er foretaget i henholdsvis 1988, 1994, 2005, 2009 og 2013.

Erhverv
I dette afsnit beskrives kommunens erhvervsområder og mulighederne for fortætning og omdannelse til kontorerhverv. Erhvervsstrategien er kort beskrevet med henvisning til Vidensby 2020 og Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby.

Befolkning og boliger
Kommunens befolkningstal og befolkningsprognoser er centrale i dette afsnit, der også omhandler boligforsyningen og en boligstrategi for studerende og forskere i Vidensbyen.

Klima og energi
Lyngby-Taarbæk Kommune gør en stor indsats for at reducere CO2-udslippet fra den kommunale drift og tilpasse sig de klimaforandringer, der forventes at komme. I dette afsnit uddybes tiltagene og de opstillede mål.

Affald, vand og spildevand
I dette afsnit skitseres de overordnede rammer for drikkevand, spildevand og affald.

Bydele
I afsnittet "Bydele" findes en beskrivelse af kommunens 7 bydele samt landskabet. Hvert bydelsafsnit beskriver bolig- og erhvervssammensætning, detailhandel, ældreomsorg, idrætsfaciliteter og de grønne områder i bydelen. Kgs. Lyngby består af en del af Lyngby såvel som en del af Ulrikkenborg og beskrives under menupunktet Byudvikling > Kgs. Lyngby.

Kystnærhedszone
I dette afsnit findes et kort over kystnærhedszonen i kommunen.

Offentlig service
Under dette punkt findes et kort over kommunens børneinstitutioner, skoler og uddannelsesinstitutioner, ældreomsorg, biblioteker, idrætsanlæg, kolonihaver og udflugtsområder.