Definitioner

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Æ Ø Å

Begreb

Definition

A  
Anden publikumsorienteret service Håndværkspræget detailhandel (vaskeri, frisør og lign.), anden detailhandelslignende funktion (apotek, bank og lign.), hotel, restaurant og forlystelser, dog ikke indskudsbod, kasino, gevinstgivende spilleautomater eller lign.
B  
Beskyttelsesområde Område med landskabelige, geologiske, kulturhistoriske og biologiske interesser i det åbne land samt lavbundsarealer i landområder.
Bevaringsværdigt landskab Landskab, der er særligt karakteristisk på baggrund af naturgrundlag (terræn, jordtype og lign.), kulturgrundlag (byggeri, skov, landbrug og lign.) eller rumlige og visuelle fremtoninger.
Blandet byområde Kan indeholde boliger, offentlige formål, erhvervsformål, rekreative områder mv.
Boligformål Opdeles i åben-lav, tæt-lav og etageboliger.
Boligområde Boligområder med begrænset mulighed for lokal detailhandel, lokal privat og offentlig service og fællesanlæg. Boligandel på mindst 80 %.
C  
Center Center opdeles i 3 kategorier: bymidte, bydelscenter og lokalcentre. Områder til center anvendes til detailhandel, anden publikumsorienteret service, boliger, kontor, liberalt erhverv samt offentlige formål.
D  
Detailhandel Dagligvarer (bager, slagter, supermarked og lign.), tekstil og beklædning (manufaktur, skotøj og lign.) og øvrige udvalgsvarer (radio, foto, boghandel og lign.).
E  
Erhvervsformål Opdeles i industri/håndværk og kontor.
Etageboliger Bebyggelse i to eller flere etager indeholdende tre eller flere boliger til helårsbeboelse.
F  
Friluftsområde Friluftsområder er områder, der indgår i Fingerbyens grønne kiler, ringe eller kystkiler.
Fritidsformål Idrætsanlæg, parker, kolonihaver, legepladser og andre fritidsformål.
I  
Industri/håndværk Fremstillings-, bygge- og anlægsvirksomhed, engroshandel og transportvirksomhed.
Institution for børn og unge Vuggestue, børnehave, børnehus, skolefritidsordning (SFO) samt fritids- og ungdomsklub.
Institution for ældre Områdecenter, dagcenter, servicefaciliteter samt boliger for ældre og handicappede.
Internationale beskyttelsesområder

De internationale beskyttelsesområder, også kaldet Natura 2000-områder, er et netværk af områder i EU med særligt værdifuld natur. Områderne er udpeget af Miljøministeren for at beskytte truede naturtyper, plante- og dyrearter samt levesteder og rasteområder for fugle.

Natura 2000 er en samlebetegnelse for internationale habitat- og fuglebeskyttelsesområder. De internationale fuglebeskyttelsesområder omfatter EF-fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder (beskyttede vådområder med særlig betydning for fugle).

Der er i Danmark udpeget 254 habitatområder, 113 fuglebeskyttelsesområder, og 27 Ramsarområder. Der er i Lyngby-Taarbæk Kommune udpeget 3 habitatområder: H123 Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Slot, H191 Nedre Mølleådal og H251 Jægersborg Dyrehave. Furesøen er udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde.

K  
Kontor Administration og liberale erhverv samt fremstillingsvirksomhed og engroshandel, der udelukkende betjener sig af kontorlokaler.
L  
Lavbundsareal Et lavbundsareal er et kunstigt afvandet eller drænet areal beliggende i relativt lav kote, som tidligere var eng, mose, lavvandet sø eller fjord, og som evt. kan genoprettes som vådområde. Nogle lavbundsarealer kan benyttes som oversvømmelsesarealer (forebyggelse af konsekvenser af klimaforandringer).
Liberalt erhverv Klinik (læge, tandlæge og lign.), kontor (advokat, revisor, ejendomsmægler og lign.) og tegnestue (rådgivende ingeniør, arkitekt og reklamebureau og lign.).
O  
Offentlig service Kommunal, regional og statslig service, skoler, uddannelse og forskning samt institutioner for børn, unge og ældre.
Offentligt formål Opdeles i offentlig administration, offentlig service og fritidsformål.
Område med geologiske værdier Et landskab, herunder kystlandskab, og natur- eller menneskeskabte profiler, hvis geologiske opbygning og fremtræden dokumenterer væsentlige træk af landets geologiske dannelse. Endvidere en lokalitet, som illustrerer de geologiske processer, der fortsat omformer landskabet.
S  
Skovrejsning Skovrejsning er ny skov, som rejses på landbrugsjord.
Spredningskorridor Udyrket areal af begrænset bredde, der skaber sammenhæng mellem større naturområder og giver mulighed for, at plante- og dyrearter kan spredes eller vandre mellem disse områder. Områderne indgår i det samlede naturnetværk med en struktur som fremmer spredning af stof eller individer mellem naturområder og levesteder.
Særligt følsomt landbrugsområde Et særligt følsomt landbrugsområde er udpeget af hensyn til beskyttelse af grundvand, vandmiljø og naturinteresser.
T  
Tekniske anlæg Kategorien tekniske anlæg kan omfatte trafikanlæg og kommunikationsanlæg, forsyningsanlæg og andre tekniske anlæg herunder miljøanlæg, rensningsanlæg, deponeringsanlæg, m.v.
Trafikanlæg Parkeringsplads, busterminal, stationsområde og lign.
Tæt-lav Samlet bebyggelse i maksimalt to etager bestående af sammenbyggede parcel og/eller etageboliger til helårsbeboelse.
Å  
Åben-lav Fritliggende bygninger med en eller to boliger til helårsbeboelse.