Affald, vand og spildevand

Kommunalbestyrelsen fastlægger og fastholder rammerne for borgere og virksomheders forsyning med drikkevand, afledningen af spildevand og håndteringen af affald. Dette sker bl.a. i forbindelse med udarbejdelse af vandforsyningsplan, spildevandsplan og affaldsplan samt i forbindelse med varetagelse af myndighedsopgaverne i tilknytning hertil.

Kommunalbestyrelsen udlægger områder til badeformål og fører tilsyn med henblik på at fastlægge badevandskvaliteten og på at sikre, at badevandet ikke er forurenet.

Lyngby-Taarbæk Forsyning Holding A/S varetager driften indenfor vand, spildevand og affald. Selskabet er ejet af Lyngby-Taarbæk Kommune og løser på vegne af kommunalbestyrelsen driftsopgaverne på forsyningsområdet kompetent og på et miljømæssigt og økonomisk bæredygtigt grundlag.

Affald består af ressourcer, som skal genanvendes og nyttiggøres langt bedre end i dag.

Det er kommunalbestyrelsens vision, at borgere, virksomheder og kommunen håndterer affald som en vigtig ressource, for med tiden helt at kunne afskaffe begrebet affald og kun tale om ressourcer. En bedre udnyttelse af ressourcerne i affaldet skal bl.a. sikres ved at etablere enkle og effektive indsamlingsordninger for de forskellige typer affald, således at mere affald kan blive genanvendt og derved indgå i produktionen af nye varer.

Kommunalbestyrelsen har 3 konkrete mål på affaldsområdet:

  • Det ene mål er, at ressourcerne skal ud af affaldet. En af de største globale udfordringer er, at visse ressourcer er begrænsede. De dele af affaldet, som kan genanvendes, skal frasorteres med henblik på at begrænse denne ressourceknaphed samt medvirke til at mindske CO2-udledning og miljøpåvirkning.
  • Det andet mål er at få problemstofferne ud af affaldet. Mange produkter indeholder stoffer, som kan forurene det øvrige affald og miljøet. De problematiske stoffer skal frasorteres og specialbehandles, så det ikke ødelægger muligheden for at genanvende det øvrige affald og for at undgå uhensigtsmæssige effekter på sundhed og miljø.
  • Kommunalbestyrelsens tredje mål er at skabe handling gennem kommunikation. Kommunikation er grundstenen i alle kommunens indsatser, og kommunikationen – lige fra dialogen til informationen – skal derfor inspirere brugerne til handling.

Målene skal nås ved at iværksætte en række konkrete initiativer til dels i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Forsyning og Vestforbrænding I/S.

Lyngby-Taarbæk Kommunes affaldsplan for perioden 2013-2024 "Affald = Ressourcer", som er udarbejdet i samarbejde med Vestforbrænding I/S.

LINKS OG DOWNLOADS

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S

Vestforbrænding I/S

affaldsplan_2013_-_2024.pdf (4.9 MB)

Drikkevand
I Lyngby-Taarbæk Kommune er der fokus på, at det vand, der leveres til borgerne, skal være af en god kvalitet. Borgerne skal føle sig sikre på, at der kan leveres tilstrækkelige mængder af godt og rent drikkevand. Kommunen overvåger og fører tilsyn med drikkevandskvaliteten, der leveres til borgere og virksomheder.

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S leverer ca. 3 mio. m3 drikkevand til forbrugerne i kommunen. Ca. 1/3 af vandet indvindes på de to lokale vandværker Lyngby og Dybendal. Den resterende mængde vand, der distribueres i Lyngby-Taarbæk Kommune, indvindes på Sjælsø Vandværk, som er en del af det tværkommunale interessentskab Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø (FVS), som Lyngby-Taarbæk Kommune indgår i. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S driver vandværkerne og forestår leverancen af vand til kommunens borgere og virksomheder både fra de lokale vandværker og fra FVS.

Grundvand
I Lyngby-Taarbæk Kommune kommer alt drikkevandet fra grundvand. Det er derfor vigtigt at beskytte grundvandsressourcen. Det sker i det daglige arbejde i forhold til miljøbeskyttelse samt i forbindelse med planarbejdet i kommunen. Således forhindres eller forebygges skadelig virkning fra forurening, der kan true grundvandet og miljøet i øvrigt.

Kommunen er, med undtagelse af området langs kysten, udlagt som et Område med Særlige Drikkevandinteresser (OSD), og inden for dette område er der særligt fokus på beskyttelse af grundvandet. Miljøstyrelsen har inden for OSD udarbejdet en grundvandskortlægning, som har ligget til grund for kommunens indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Indsatsplanen er udarbejdet i samarbejde med Gentofte Kommune og beskriver konkrete tiltag til grundvandsbeskyttelse.

Badevand
I Lyngby-Taarbæk Kommune udlægges 4 områder til badevandsformål. Badestederne er lokaliseret ved Furesøen med Frederiksdal Friluftsbad og ved Øresund med Taarbæk Havn, Taarbæk Søbadeanstalt og Bombegrunden.

Kommunen fører tilsyn med badevandskvaliteten og udtager i løbet af badesæsonen prøver af vandet til nærmere undersøgelse. Efter hver badesæson vurderes badevandskvaliteten for hvert badested.

Kommunen udarbejder endvidere badevandsprofiler for hvert badested.


Fursøbadet i Frederiksdal.

LINKS

NOVAFOS

Strande og badesteder

GEUS - Jupiterdatabase med drikkevandsanalyser

Miljøstyrelsens grundvandskortlægning

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Spildevandsplan 2014-2018 fastsætter rammerne for, hvorledes spildevand skal håndteres i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det forventes, at spildevandsplanen skal revideres i løbet af 2018.

Det offentlige kloakledningsnet ejes og drives af Lyngby-Taarbæk Forsyning Holding A/S, der er ejet af kommunen.

Det er kommunens og forsyningens målsætning, at bortledning af regn- og spildevand sker på en effektiv og ansvarlig måde med mindst mulig belastning af vandområder og grundvand. Ved bortledningen skal der endvidere tages hensyn til vandets naturlige kredsløb.

Regnvandet skal kunne håndteres i almindelige situationer såvel som ved ekstremregn. Kloaksystemet skal kunne håndtere almindelige regnhændelser, men skal kombineres med overfladeløsninger, der sikrer, at borgerne bliver påvirket så lidt som muligt ved ekstreme regnhændelser.

Kommunen ønsker, at tag- og overfladevand så vidt muligt håndteres på egen grund, og at håndtering af regnvand i bassiner udnyttes til at skabe rekreative elementer.

Kloaknettet vedligeholdes og overvåges systematisk, så planen for renovering og udbygning løbende kan opdateres. Herved mindskes risikoen for driftsproblemer.

Spildevandet renses for størstedelens vedkommende på Mølleåværket A/S i Hjortekær. Mølleåværket A/S ejes af Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Rudersdal og Gentofte kommuner.

En mindre del af spildevandet - hovedsageligt fra Taarbæk – føres via Gentofte Kommunes kloakker til behandling på Renseanlæg Lynetten. Renseanlægget er en del af spildevandsvirksomheden BIOFOS Holding A/S, som ejes af kommunerne Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk.

Mølleåværket.

LINKS

BIOFOS

HOFOR

Klimatilpasning - Brug dit regnvand!