Hvad kan kommunen gøre?

Kommunalbestyrelsen har indflydelse på den arkitektoniske kvalitet i flere forskellige sammenhænge. Kommunalbestyrelsen ønsker som hovedprincip at anvende arkitektkonkurrencer ved større kommunale ny- og ombyggerier. Kommunalbestyrelsen forudsætter samtidigt at få flere alternativer for større private byggerier forelagt.

Som planmyndighed kan kommunalbestyrelsen opsætte rammer for nybyggeris placering og udformning i lokalplaner. Som bygningsmyndighed skal kommunen godkende nybyggeri. Hvis der gælder en lokalplan, skal planens krav til nybyggeriets udformning følges. Hvis der ikke er lokalplan for området, er situationen en anden. Byggeloven indeholder kun få bestemmelser, der sikrer arkitektonisk kvalitet. Kommunalbestyrelsen tilstræber derfor at opnå kvalitetsbyggeri i dialog med bygherren. Kommunalbestyrelsen kan derudover benytte sin ret til midlertidigt at forhindre et byggeri og udarbejde en lokalplan efter Planlovens §14.

Som grundejer kan kommunalbestyrelsen ved salg af bevaringsværdige kommunale ejendomme stille skærpede krav om fremtidig vedligeholdelse og bygningers fremtoning. Det gælder blandt andet opretholdelse af evt. bevaringsværdi og -tilstand for at undgå upåagtet forfald.

Illustration af byggeri til 96 pleje-
boliger på Områdecenter Bredebo.

1. etape af byggeriet, som omfatter
48 boliger, stod færdige i 2013.
Illustration fra Rubow arkitekter A/S.