Letbane og Loop City

Letbane
Kommunalbestyrelsen støtter, at der etableres en letbane langs Ring 3. Letbanen skal udfylde et behov for at komme på tværs i Hovedstadsområdet med kollektiv transport. Letbanen vil forbinde fem centrale S-togslinjer i byfingrene og skal gå hånd i hånd med den kommende udvikling langs Ring 3.

Sammen med Transportministeriet og Region Hovedstaden indgår kommunerne langs Ring 3 i et formelt samarbejde om at etablere letbanen, som er en strækning på 28 km fra Lundtofte til Ishøj. I Lyngby-Taarbæk er der planlagt letbanestationer ved Lyngby Station, Lyngby Centrum, Lyngbygårdsvej, 3 stationer ved DTU samt en endestation i Lundtofte.

I afsnittet "Kollektive trafikanlæg" under Retningslinjer kan du se kort over letbanens linjeføring og dens stationer.

Loop City
Loop City er et samarbejde mellem 10 kommuner, region og stat om en visionær by- og erhvervsudvikling i områderne langs den kommende letbane. Visionen er - på tværs af forvaltninger, myndigheder og geografiske grænser - at fremme en bæredygtig udvikling, hvor en høj grad af bymæssighed sikrer gode rammer for liv og mangfoldighed med nem adgang til arbejde, kultur, service, natur og landskab.

En af styrkerne ved Loop City er den gode tilgængelighed, som nærheden til letbanen medfører. Velfungerende trafikforbindelser for både bane og vej vil muliggøre udvikling af Loop City som et vækstområde i regional sammenhæng.

Visionen for Loop City og letbanen styrker gensidigt hinanden. Den tætte by med højklasset kollektiv trafikbetjening er en grundlæggende forudsætning for at sikre en langsigtet holdbar byudvikling. Samtidig er realiseringen af visionen med til at øge letbanens passagergrundlag og dermed også investeringens rentabilitet.

Illustration af letbanen på Jernbanepladsen.