Handlinger

 • Arkitekturpolitikken udgives i en pjece og uddeles til alle med interesse for arkitekturen i kommunen.
 • Kommunen ønsker i samarbejde med andre at bakke op om markering af Befæstningsdagen, Bygningskulturens Dag og Arkitekturens Dag ved relevante arrangementer.
 • I samarbejde med Akademisk Arkitektforening afholdes med passende mellemrum bygningspræmiering samt andre aktiviteter, der sætter fokus på arkitektur.
 • Kommunen vil i et samarbejde med interesseorganisationer tage initiativ til en egentlig bevaringspolitik, herunder fastlægge en definition af begrebet kulturmiljø og foretage en udpegning.
 • Kommunen vil arbejde for, at borgerne får større kendskab til og skærpet opmærksomhed omkring bevaringsværdige ejendomme og en fremtidig bevaringspolitik.
 • I den fysiske planlægning og byggesagsbehandling skal relevante redskaber og samarbejdspartnere inddrages ved vurdering af bymiljø, kulturhistorie og arkitektur.
 • Der tages hensyn til den oprindelige arkitektur ved byfornyelse og bygningsrenovering, men også til nutidens brugere, så de får tidssvarende og miljørigtige bo-, arbejds- og opholdsforhold.
 • Alle byggesager for bevaringsværdige ejendomme (bevaringsværdi 1-3) vurderes politisk.
 • Den fysiske planlægning skal anvendes som et instrument til at sikre en høj arkitektonisk kvalitet.
 • Lokalplaner skal indeholde en vurdering af nybyggeriers påvirkning af de grønne omgivelser og af bymiljøet. (En arkitektonisk vurdering).
 • Kommunen tilskynder til brug af professionelle rådgivere ved større ny- og ombygninger.
 • Ved dialog med bygherrer tilskyndes til arkitektonisk forsvarlige, grønne og bæredygtige projekter.
 • Facadeændringer i Kgs. Lyngby skal godkendes for at sikre præget af et sammenhængende købstadspræg.


Fortunfortet.