Virum

Virum er en attraktiv grøn bydel bygget op omkring stationen og Virum Torv efter en byplan fra 1930’erne. Virum Bymidte trænger dog til at blive udviklet i forhold til nutidens behov. Der er udarbejdet en helhedsplan for Virum Bymidte.

Målet med helhedsplanen er at genrejse Virum Bymidte over en årrække som en attraktiv og levende bymidte, et rart sted at mødes og opholde sig og et vigtigt handelscenter i kommunen.

Helhedsplanen danner grundlag for en helhedsorienteret udvikling i Virum Bymidte og fungerer som rettesnor, når der skal træffes beslutninger om udviklingen i Virum Bymidte. Det er ikke en juridisk bindende plan, men en oversigt over initiativer, der vil styrke udviklingen af Virum Bymidte.

Helhedsplanen fokuserer på at få skabt en attraktiv og levende bymidte med gode opholdsmuligheder og tydelige forbindelser og sammenhæng mellem forretningsområderne, så borgerne får lyst til at bevæge sig rundt til fods i bymidten. Der er generelt fokus på at få skabt attraktive byrum, der kan fremme ophold og aktiviteter. Initiativer i Virum Bymidte bør sammentænke beplantning, belysning, tilgængelighed og parkering herunder cykelparkering.

Der er lokalplanlagt for området lige øst for Virum Station. Lokalplanen muliggør et nyt byggeri med detailhandel, boliger og parkeringspladser - et byggeri, der støtter op om helhedsplanen for Virum Bymidte. Øvrige projekter til støtte for en attraktiv og levende bymidte i Virum, vil i det omfang det påkræves, blive planlagt i særskilt planforløb.


Mulig byudvikling af Posthusgrunden.