Dyrehavegårds Jorder og Tracéet

Dyrehavegårds Jorder er under udvikling. En stor del af området er udlagt til rekreative formål, mens den sydligste del mod Klampenborgvej er udlagt til boliger og et gymnasium. Det ca. 4 km lange område langs Helsingørmotorvejen (Tracéet) er udlagt til videnserhverv, offentlig service og boliger. Ved planlægning af områderne er der taget særligt hensyn til områdets karakteristiske landskab med integration af landskabskvaliteter og -principper.

Udviklingen af Dyrehavegårds Jorder, Trongårdens byområde og Tracéet langs Helsingørmotorvejen skal blandt andet bidrage til at understøtte kommunens udvikling som vidensby. Udviklingen i områderne er fastlagt i kommuneplanrammerne, som blandt andet gør det muligt at etablere videnserhverv, boliger, offentlige formål og rekreative områder.

Langs og delvist i Tracéet planlægges etablering af letbanen. Alle områderne er udpeget til stationsnære kerneområder, da letbanens stationer giver mulighed herfor.


Af kortet fremgår områderne Dyrehavegårds Jorder,
Trongårdens byområde og Tracéet langs
Helsingørmotorvejen opdelt i tracéet nord, midt og syd.

På Dyrehavegårds Jorder er der mulighed for etablering af videnserhverv, offentlige formål, boliger og rekreative områder.

I kommuneplanramme 6.2.93 Byområde på Dyrehavegårds Jorder kan der bygges op til 110.000 m² etageareal til videnserhverv, offentlige formål, boliger og tekniske anlæg. Heraf må 35.000 m² etageareal kun anvendes til P-hus.

Kommuneplanramme 6.2.43 Dyrehavegårds Jorder omkranser 6.2.93 og er udlagt til rekreativt område med mulighed for landbrug og hestehold samt områder til rekreativ anvendelse og tekniske anlæg til klimatilpasning.

Hele byområdet på Dyrehavegårds Jorder er solgt til Novozymes, som opfører grøn innovationscampus til videnserhverv. Området er lokalplanlagt med Lokalplan 264. Projektet understøtter udviklingen af kommunen som videns- og universitetsby, da det både styrker uddannelse, forskning og erhvervsliv i kommunen.


Novozymes opfører grøn innovationscampus med et læringscenter for besøgende og natursti i området. 1. etape af byggeriet forventes at stå færdigt i 2. kvartal af 2019. Området er åbent for offentligheden. Illustration af Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S.

Trongårdens Byområde:
I kommuneplanramme 6.2.94 for Trongårdens Byområde kan der bygges op til 33.000 m² etageareal til videnserhverv, offentlige formål, boliger og tekniske anlæg. En del af området er solgt til TEC, der vil opføre H.C. Ørsted Gymnasium, mens den resterende del af området er solgt til ELF Development, der planlægger at opføre et nyt boligområde.

I Tracéet er der blandt andet mulighed for at etablere videnserhverv, boliger, letbane og stationer. I den sydligste del af området er der desuden mulighed for særlig pladskrævende detailhandel. Planlægningen understøtter fortætning og bæredygtig udvikling omkring letbanen. Høj kvalitet i arkitektur, landskab og byrum er centralt, hvilket bl.a. sikres gennem krav om variation i højder og udformning af bebyggelsen.

Tracéet syd:
Et areal i det sydlige område er solgt til Benjamin Capital, der opfører bilhus og kontorhus for vidensvirksomheder eller hotel. Projektet støtter en udvikling i området i tråd med udviklingen af kommunen som videns- og universitetsby.

Området er lokalplanlagt med Lokalplan 265, som blandt andet giver mulighed for særlig pladskrævende detailhandel og sikrer en grøn sammenhæng, høj arkitektonisk kvalitet og mulighed for at integrere klimatilpasningstiltag.

Tracéet Nord:
Et areal i en del af det nordlige Tracé er solgt til Hempel, der vil udvide deres hovedkvarter i Lyngby. Før yderligere byudvikling i området udarbejdes der lokalplaner.

Tracéet Midt:
Før yderligere byudvikling i området udarbejdes der lokalplaner.