Generelle rammer

De generelle rammer gælder for alle områder afhængig af anvendelsen, med mindre der er fastsat andre/yderligere bestemmelser i rammerne for enkeltområder. Se også afsnit om rammer, retningslinjer og definitioner.

De generelle rammer for lokalplanlægningen er inddelt i:

Centerområder opdeles i bymidte, bydelscenter og lokalcenter.

Centerområder må anvendes til detailhandel, anden publikumsorienteret service, bolig, kontor, liberalt erhverv samt offentlige formål. I centerområder må der ikke nedlægges detailhandelsareal uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

Se desuden afsnit om detailhandel under Retningslinjer og i afsnit om Byudvikling.

Offentligt formål opdeles i offentlig administration, offentlig service, fritidsformål, trafikanlæg og tekniske anlæg.


Boligområderne opdeles i åben-lav, tæt-lav og etageboliger til helårsbeboelse.

Åben-lav
Der må kun opføres ét hus på hver ejendom. Der må kun indrettes én bolig i huse på ejendomme med et grundareal mindre end 1.400 m². Bygningens placering og udformning, de ubebyggede arealers indretning samt hegning skal ske på en sådan måde, at området får en grøn karakter. Antal etager: Maks. 1½. Efter en analyse i lokalplanlægningen eller i en konkret sagsbehandling kan der dog tillades op til 2 etager, hvis lokale terrænmæssige eller historiske og karakteristiske bygnings- og arkitekturtræk tilsiger det. Endvidere skal der ske en vurdering af mulige ulemper i form af indbliksgener.

Tæt-lav
Bygningernes placering og udformning, de ubebyggede arealers indretning samt hegning skal ske på en sådan måde, at området fremstår grønt og friarealerne sikres. Der må ikke opføres tæt-lav bebyggelse på ejendomme med et gennemsnitligt grundareal på mindre end 300 m2 pr. bolig.

Etageboliger
Bygningernes placering og udformning, de ubebyggede arealers indretning samt hegning skal ske på en sådan måde, at området fremstår grønt og friarealerne sikres.

For alle boligområder gælder
Det er tilladt at opføre eller indrette institutioner for børn og unge samt ældreboliger.

For eksisterende detailhandel gælder, at butiksstørrelserne ikke må overstige 600 m² til dagligvarer og 100 m² til udvalgsvarer. Der kan ikke etableres nye butikker, men de eksisterende kan udvides som beskrevet. Udvidelser skal dog vurderes i hvert enkelt tilfælde.

Det er tilladt at indrette liberalt erhverv i den enkelte bolig, men erhvervsanvendelsen må ikke overstige 25 % af boligens areal. Virksomheden må kun drives af den, som bebor den pågældende ejendom, og der må ikke beskæftiges andre end boligens beboere.

For alle de ovennævnte erhvervsanvendelser i boligområder gælder, at:


- Erhverv og erhvervsbebyggelse i boligområder må ikke medføre væsentlige gener for omgivelserne i form af øget trafikbelastning, forurening, støj, lugt mv.
- Skiltning må ikke foretages uden kommunalbestyrelsens tilladelse og må i øvrigt ikke virke dominerende eller fremmed for omgivelserne.
- Bebyggelsen og friarealerne skal fremstå som en del af det omkringliggende boligområde.
- Bebyggelsesprocenten for erhvervsejendomme må derfor ikke overstige bebyggelsesprocenten for boligområdet.

 

I tagetager, der ikke må indrettes til beboelse, må der kun etableres vinduer til orienteringslys.

 

Erhvervsområder opdeles i industri/håndværk og kontor.

Industri/håndværk
Der må kun indrettes lokaler til administration, produktudvikling, forskning, personaleuddannelse mv., hvis disse formål har sekundær karakter. Der må ikke indrettes boliger.

Kontor
Der må kun indrettes lokaler til produktion, lager og udstilling mv., hvis disse formål har sekundær karakter.

For alle erhvervsområder gælder
Der skal sikres en ordentlig fremtræden ved hegning, beplantning eller lignende mod veje og tilstødende områder.

For eksisterende detailhandel i områder udlagt til erhvervsformål gælder, at butiksstørrelserne ikke må overstige 600 m² til dagligvarer og 100 m² til udvalgsvarer. Der kan ikke etableres nye butikker, men de eksisterende kan udvides som beskrevet. Udvidelser til det maksimale antal m² skal dog vurderes i hvert enkelt tilfælde.

Kontor og lign. arbejdspladsintensive erhverv må ikke være over 1.500 m², med mindre det placeres i de stationsnære områder. Se desuden afsnit om stationsnære områder under Retningslinjer.

Stationsnære områder er omfattet af bestemmelser i det til enhver tid gældende landsplanperspektiv for hovedstadsområdets planlægning. Se desuden afsnit om stationsnære områder under Retningslinjer.

Landskab opdeles i bevarings- og friluftsområder samt områder til andre formål. Særlige anvendelser er fastlagt i rammerne for de enkelte områder.

Den rekreative anvendelse skal foregå under hensyntagen til de geologiske, biologiske, kulturhistoriske og landskabelige værdier i området.

Bygningsmæssige begrænsninger er fastlagt i rammerne i de enkelte områder. Placering og udformning af nye bygninger samt udvidelse af eksisterende bygninger skal ske under hensyntagen til eksisterende værdier i området; det være sig kulturhistoriske, bygningsarkitektoniske eller landskabelige værdier.

Der skal fastlægges retningslinjer, der bevarer og sikrer karakteristiske beplantnings- og landskabstræk samt bebyggelsestræk af betydning herfor.

Ved nybyggeri, tilbygning eller ændret anvendelse stilles følgende krav til anlæg af parkeringspladser.

Bilparkering

Åben-lav

2 p-pladser/bolig
Tæt-lav 2 p-pladser/bolig
Etageboliger 1,5 p-plads/bolig, dog 1 p-plads/1 og 2-rumsbolig
Kontor 1 p-plads/50m2 etageareal
Udvalgsvarebutikker 1 p-plads/35 m2 etageareal i bymidter og bydelscentre. 1 p-plads/50 m² etageareal i lokalcentre mv.
Dagligvarebutikker 1 p-plads/35 m2 etageareal
Ungdoms-, ældreboliger og lignende Parkeringskravet vurderes

Vedrørende parkeringsnormer i de stationsnære områder; se desuden afsnit om stationsnære områder under Retningslinjer.

Cykelparkering

Etageboliger

2,5 cykel-p-plads/bolig
Ungdomsboliger 1 cykel-p-plads/bolig
Dagligvarebutikker 1 cykel-p-plads/30 m²
Udvalgsvarebutikker* 1 cykel-p-plads/40 m²
Kontorerhverv 1 cykel-p-plads/40 m²
Liberalt erhverv 1 cykel-p-plads/40 m²

* Gælder ikke særligt pladskrævende detailhandel.

Bevaringsværdig bebyggelse

Alle ejendomme med høj bevaringsværdi (1 - 3) udpeges som bevaringsværdige.

Tagmateriale
Tagmateriale må maks. have en glansværdi på 15. Ved bebyggelse, der oprindeligt er opført med glaserede tagsten, foretages en konkret vurdering.

Solfangere og solceller
Der må opsættes solfangere og solceller på alle bygninger undtagen på bevaringsværdig bebyggelse. I områder med rækkehuse og dobbelthuse gælder dog, at der kun må opsættes solfangere og solceller efter ensartede retningslinjer.

Spilleautomater
Der må ikke opføres eller indrettes bygninger til spillehal med gevinstgivende spilleautomater, indskudsbod, kasino eller lignende, undtaget herfra er dog rammeområde 8.7.42 Bakken.

Støj
Ved udlæg af nye områder til støjfølsom anvendelse (bo­liger, rekreative områder m.v.) skal der sikres tilstrækkelig afstand til eksisterende eller planlagte støjende anlæg (infrastruktur, erhvervsområder, støjende fritidsaktiviteter m.v.). Hvis de vejledende støjgrænser ikke kan sikres ved tilstrækkelig afstand, skal der i forbindelse med planlæg­ning af konkrete projekter tages højde for etablering af støj­begrænsende foranstaltninger. Retningslinjer for støj er fastsat i Miljøstyrelsens vejledninger. Se også afsnit om støj i landzone under Retningslinjer.

Spildevand
Lokalplanlægning skal overholde den til enhver tid gældende spildevandsplan og dens bestemmelser om den lokale afledningskoefficient.