Lundtofte

Lundtofte bærer præg af at være formet af de erhvervsmuligheder, som Mølleåens mølleværker har givet siden industrialiseringens begyndelse. To store erhvervsområder og boligområder med række- og parcelhuse, etageboligbebyggelser samt et fint landsbymiljø gør Lundtofte til en sammensat karakter, hvor planlægningen skal tage hensyn til mange forskellige brugere. I 2016 blev der indledt en række initiativer til ny planlægning for Lundtofte. Denne planlægningsproces videreføres i denne planlægning.

Liv i Lundtofte og helhedsplanlægning for Lundtofte
Projekt ”Liv i Lundtofte” består af 2 spor. Spor 1 handler om udvikling af Lundtofte Skole og Kulturcenter. Spor 2 handler om helhedsplanlægning for byudvikling af Lundtofteområdet.

Helhedsplanlægningen har karakter af et idékatalog om en række emner, som kan give et løft til både by- og boligmiljøet samt erhvervslivet. Idéerne skal videreudvikles i en fortsat dialog med områdets aktører.

Mulighed for flere boliger
I fortsat dialog med områdets aktører belyses mulighederne for nye boliger herunder ungdomsboliger, men også familieboliger, der kan sikre, at elevgrundlaget på Lundtofte Skole øges, og sandsynligheden for at oprette en fuldt 3-sporet skole forbedres.

Erhvervsområder i den nordlige del af Lundtofte
Erhvervsområdet ved Maglebjergvej, Nøjsomhedsvej, Nymøllevej er udpeget som øvrigt stationsnært område placeret mellem 600 og 1200 m fra en letbanestation. Der er umiddelbart potentialer for at udvikle området i retning af flere videnserhverv med kontorarbejdspladser og forskning og undervisning. I dialog med aktører i erhvervsområdet planlægges for en udvikling af erhvervsområdet.

Nyt blandet bolig- og erhvervsområde nord for DTU og syd for Lundtofteparken
Området er udpeget til et stationsnært kerneområde. Det er tanken at udvikle området til et blandet bolig- og erhvervsområde med blandt andet ungdomsboliger og videnserhverv.