Arealer til detailhandel

Dette afsnit revideres i 2014 i forbindelse med bearbejdning af kommuneplanstrategiens Byvision 2030.

Efter Planloven skal Kommunalbestyrelsen fastlægge, hvor meget areal der samlet set må benyttes til detailhandel i de enkelte centre.


Maksimale detailhandelsarealer i de enkelte centre

Centertype Areal m²
Kgs. Lyngby - bymidte med butikker > 2000 m² 175.000
Virum - bymidte 10.000
Sorgenfri - bymidte 10.000
Lyngbygårdsvej - bydelscenter 5.000
Lokalcentrene hver 2.000

Kgs. Lyngby har efter seneste optælling i 2010 et samlet areal til detailhandel på 119.000 m². I den gældende kommuneplan er det maksimale detailhandelsareal også sat til 175.000 m², men der er omtrent ingen tilvækst kommet på grund af finanskrisen. Kommunalbestyrelsen vurderer, at de kendte projekter kan holdes inden for de 175.000 m², endda med en rimelig margin.

I Virum og Sorgenfri er det maksimale detailhandelsareal hævet til 10.000 m², hvilket er en væsentlig forøgelse i forhold til den faktiske størrelse i 2010, hvor arealet var 6.400 m² og 4.600 m². De 2 bymidter er vigtige i centerstrukturen, hvorfor de ønskes styrket til den fremtidige konkurrence. Med de kendte projekter vurderes der at være belæg for udvidelsen af det maksimale areal.

På Lyngbygårdsvej var det faktiske butiksareal 3.500 m² i 2010 og den maksimale ramme hæves til 5.000 m², da centret er udpeget som bydelscenter. På længere sigt ønskes centeret udvidet til 7.000 m². Denne udvikling vurderes at være nødvendig, når nye bykvarterer skal udvikles i forbindelse med letbanens etablering. En ny butik kan udvikles i forbindelse med en kommende letbanestati

Lokalcentrene havde i 2010 et butiksareal på 800 – 1.600 m². Hvert af lokalcentrene gives en ramme på maksimalt 2.000 m², hvilket svarer til 2 butikker med den højst tilladelige butiksstørrelse.

Der må ikke etableres nye butikker uden for centerområderne.

Lyngby Hovedgade.