Særlig pladskrævende detailhandel

1 Omfang af eksisterende pladskrævende detailhandel
ICP lavede i december 2010 for Lyngby-Taarbæk Kommune en detailhandelsanalyse, som bl.a. indeholdt en opgørelse over de eksisterende butiksstørrelser for butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varer:

Bilforhandlere, antal: 11, areal: 18.1000
Byggemarkeder og materialer: 1, areal: 11.200
Plantecentre: ingen
Møbler: ingen
Campingvogne: ingen

Lyngby-Taarbæk i alt antal: 12, areal: 29.300

På Firskovvej ligger 4 af de største enheder, en tømmerhandel / byggemarked og 3 bilforhandlere. Herudover eksisterer en række møbelbutikker i Kgs. Lyngby, som alle betragtes som almindelige udvalgsvarebutikker.

2 Behov for pladskrævende detailhandel
Detailhandelskategorien "Særligt pladskrævende detailhandel" er en relativ ny kategori. Kommuneplanen har tidligere ikke indeholdt rammer, som eksplicit omfatter denne kategori. Rammeområde 1.5.91 Firskovvej omfatter: "Detailhandelslignende virksomheder som byggemarked, bilværksted med salg og lign.

Med igangværende planlægning forventes rammer for pladskrævende detailhandel udlagt inden for rammeområde 3.4.90 Virumgårdsvej og for 1.7.92 Langs Helsingørmotorvejen Syd. Firskovvej har tidligere været det eneste sted, hvor der er mulighed for at placere detailhandel inden for denne kategori, hvilket er fastlagt under Retningslinjerne for detailhandel, angivet på retningslinjekortet for detailhandel.

Imidlertid er der ikke umiddelbart flere velegnede, ledige ejendomme i rammeområde 1.5.91 Firskovvej, hvor der kan placeres yderligere butikker til pladskrævende detailhandel. Det er derfor vurderet, at der er brug for at planlægge for denne kategori i flere områder, dels af hensyn til nyanlæg, dels af hensyn til evt. relokalisering af eksisterende solitært beliggende forhandlere inden for denne kategori.

3 Detailhandelsstruktur
I Lyngby-Taarbæk handles dagligvarerne i lokale centre og butikker. Kgs. Lyngby skal fastholdes og udvikles som det dominerende udvalgsvarecenter nord for København. De 3 vigtigste centre i den lokale forsyning er de to bymidter Virum og Sorgenfri samt bydelscentret Lyngbygårdsvej. Disse spiller en væsentlig rolle i forsyningen med dagligvarer, men rummer også udvalgsvarebutikker af mere lokal karakter. Centerstrukturen rummer derudover en række lokalcentre, hvor handlen med dagligvarer er den vigtigste.

Herudover er der mulighed for at placere pladskrævende detailhandel i områderne ved 1.5.91 Firskovvej, 3.4.90 Virumgårdsvej og i 1.7.92 Langs Helsingørmotorvejen Syd.

4 Påvirkning af opland
Muligheden for pladskrævende detailhandel i rammeområdet 1.7.92 i stationsnært kerneområde tæt på Klampenborgvej og motorvejsafkørslen fra Helsingørmotorvej/Ring 3 kan muligvis tiltrække kunder fra et større opland, end det opland, de nuværende solitært beliggende butikker til pladskrævende varegrupper i kommunen har.

For at forhindre trafikale udfordringer herved, begrænses anvendelsen til ”ikke-trafikskabende” butikker, hvorved der kun kan lokaliseres butikker med et lavt forventet kundeantal. Placering af pladskrævende detailhandel i dette rammeområde vurderes dog, på trods af ovennævnte, at ville få samme opland som de øvrige butikker med pladskrævende detailhandel, der pt. ligger i Firskovvejområdet, ca. 1 km fra rammeområde 1.7.92. Samlet set vurderes det, at der ikke vil ske en væsentlig ændring af oplandets størrelse og dermed vurderes ændringen ikke at ændre eller påvirke centerstrukturen.

I forhold til mulighed for at placere butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varer i rammen 1.7.92, er der i rammebestemmelserne fastsat: "Det skal sikres, at butikker kun må have et minimalt udendørs oplag". Dette er for at sikre en bymæssig kvalitet i området, så det undgås, at større arealer anvendes til oplagsplads. Bestemmelsen vil gøre området mindre attraktivt for butikker, som forhandler f. eks. planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer eller grus, sten og betonvarer, som typisk vil have behov for større udendørs oplag.

5 Tilgængelighed
Området er placeret i bymæssig sammenhæng i stationsnært kerneområde med tæt tilknytning til afkørselsramper fra Helsingørmotorvejen samt ved en af kommunens primære trafikvej og en planlagt supercykelsti og vurderes at have optimal tilgængelighed.