1.1.04 - Brohuskarreen

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Brohuskarreen

 • Plannummer

  1.1.04

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  110% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  3.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  16

 • Anvendelse

  Del af bymidte

 • Områdets anvendelse

  Stationsnært kerneområde. Desuden: for den nordligste del af matr. 64a. Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby: Tekniske anlæg, rekreative formål, park.

 • Bebyggelsens omfang

  Randbebyggelsen skal opføres med 2,5 - 3,5 etage. Bygningshøjden må højst være 16 m. Bebyggelsen i den indre del af området må højst være 2,5 etage. Den sluttede bebyggelse mod Lyngby Hovedgade fastholdes i princippet. Bebyggelsens udformning, materialevalg og farvesætning skal understøtte købstadspræget omkring Lyngby Hovedgade.

  I bebyggelse mod Lyngby Hovedgade reserveres stuen til detailhandel og anden publikumsorienteret service. Eventuelle kælderarealer kan inddrages på lige fod med stuen. På 1. salen, der normalt anvendes til bolig, kan der tillades liberalt erhverv og offentlige formål. Resterende etager skal anvendes til bolig.

 • Opholdsarealer

  Der skal anvises beliggenhed og størst muligt omfang af fælles opholdsarealer.

 • Trafik

  Stiforbindelse til Sophus Lunds Blomsterhave og Fæstningskanalen skal sikres.

 • Særlige bestemmelser

  Området støder op til grøn bykile. se retningslinjerfor biologiske interesser

  Læs også generelle rammer, retningslinjer og definitioner

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Kontor- og serviceerhverv, Bymidte, Butikker, Publikumsorienterede serviceerhverv, Nærrekreativt område, Område til offentlige formål, Tekniske anlæg

 • Status

  Vedtaget