1.1.29

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Firskovvej 14-20 m.fl.

 • Plannummer

  1.1.29

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  200% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  6

 • Max. bygningshøjde (m)

  27

 • Anvendelse

  Del af bymidten. Detailhandel. Kontor. Offentligt service; uddannelse. Boliger. Anden publikumorientret service; café, kiosk, restaurant eller lignende. Parkeringshus. Detailhandel: Der må kun etableres butikker med særligt pladskrævende varer og udvalgsvarer. Der må ikke etableres dagligvarebutikker i området.

 • Områdets anvendelse

  Stationsnært kerneområdet.

 • Bebyggelsens omfang

  Der kan bygges maksimalt 27 m inklusiv evt. teknikhuse/teknik på tag. Nærmest villaområdet må der bygges maksimalt 12 m. Bebyggelse må punktvis være op til 10 etager, dog kan den 10. etage kun anvendes til udendørs ophold på tagflader. Der må kun etableres én almindelig udvalgsvarebutik større end 2000 m². Denne butikker må højst være op til 5000 m². For udvalgsvarebutikker med salg af særligt pladskrævende varer må der kun etableres én butik op til 20.000 m², øvrige udvalgsvarebutikker med salg af særligt pladskrævende varer må være op til 5.000 m².

 • Opholdsarealer

  Der skal anvises beliggenhed og størst muligt omfang af fælles opholdsarealer.

 • Trafik

  For butikker med salg af særligt pladskrævende varer fastsættes en parkerings norm for biler på 1 p-plads pr. 40 m² etageareal og for cykler 1 cykel-p-plads pr. 100 m² etageareal. De generelle parkeringsnormer, kan fraviges i lokalplanlægningen efter en konkret vurdering af byggeriets parkeringsbehov.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Bymidte, Butikker, Butikker med særligt pladskrævende varer, Publikumsorienterede serviceerhverv, Område til offentlige formål, Uddannelsesinstitutioner, Parkeringsanlæg

 • Status

  Vedtaget